Integritetspolicy för Skånemark Exploatering AB

Skånemark Exploatering AB med organisationsnummer 556778-4086, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. I den här integritetspolicyn vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som vi beskriver nedan, är du välkommen att kontakta oss på vår e-mailadress info@skanemark.se eller ringa oss på telefonnummer 042-27 10 50, eller via vår postadress som är Kullagatan 30, 252 20 Helsingborg.

Cookies som används

Grundläggande cookies och exempel på 3:e part cookies som används på webbsidan:

Google – cookies från Google som sätts för att vi skall kunna få statistik och information om hur webbplatsen används.

Personuppgiftshantering

När du först kommer i kontakt med oss och anmäler intresse för ett projekt, via vår hemsida eller direkt till oss, så registrerar vi personuppgifter om dig för att kunna komma i kontakt med dig och kunna ge dig fortlöpande information om projektet. I detta skede samlar vi in namn och e-postadress samt ev. telefonnummer. Du har även möjlighet att själv skriva in ytterligare text när du gör en intresseanmälan på vår hemsida om eventuella önskemål du kan tänkas ha.

Vår lagliga rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig här i detta skede på att du samtyckt till att vi lagrar och behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är endast uppgifter som du själv har valt att lämna till oss. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och vi kommer då sluta att behandla dina personuppgifter. Om du inte går vidare eller begär att få dina uppgifter raderade kommer vi lagra dina personuppgifter fram till dess att vi har säljstart på det projektet du har anmält ditt intresse till. Om du då ej längre är intresserad av projektet så raderar vi genast dina personuppgifter.

Du kan också välja att avregistrera dig via eventuella nyhetsbrev för projektet.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas främst av oss på Skånemark Exploatering AB. I vissa fall delar vi dock dina uppgifter med utomstående:

  • Vi delar dina uppgifter med våra IT-leverantörer som behandlar uppgifter för vår räkning i syfte att säkerställa en god och effektiv IT-drift.
  • Vi delar dina personuppgifter med våra mäklare i syfte att administrera din anmälan samt kontakta dig inför säljstart.
  • Vid köp av tomt delar vi dina personuppgifter med er bankkontakt.
  • Vid köp av tomt delar vi dina personuppgifter med berörd instans för att upprätta ett värdeintyg på fastigheten.
  • Vid köp av tomt delar vi vid önskemål från era närmsta grannar dina kontaktuppgifter.
  • Våra revisionsfirmor får kopior på upprättade köpekontrakt.

Ovan parter behandlar endast dina personuppgifter på vårt uppdrag och har endast tillgång till uppgifterna för att fullgöra sina skyldigheter gentemot oss och er. Skånemark Exploatering AB behandlar inte dina uppgifter utanför EU.

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter, se nedan. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss (se ovan kontaktuppgifter).

Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling

Du kan när som helst återkalla hela eller del av det lämnade samtycket, med verkan från och med återkallelsen.
Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål, d.v.s. säga nej till nyhets- och informationsbrev från oss. Du har även rätt att återkalla din intresseanmälan för ett objekt. Då kommer vi upphöra att behandla dina uppgifter.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss samt tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.
En begäran görs genom att kontakta oss (se ovan kontaktuppgifter).

Rätt till rättelse

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt genom att tillhandahålla information, komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning

Du har när som helst rätt att begära radering av dina personuppgifter eller att viss behandling av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Denna integritetspolicy fastställdes av Skånemark Exploatering AB den 20 maj 2018.